Statut

STATUT GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO

„JEDLIŃSK”

Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu dn. 18 kwietnia 1991 r.

Tekst jednolity z dn. 27 stycznia 2013 r.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

1.Gminny Klub Sportowy „Jedlińsk”, zwanym dalej „Klubem” jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia.

2.Klub ma prawo używania skróconej nazwy „GKS Jedlińsk”.

§2

1.Terenem działania Klubu jest obszar gminy Jedlińsk i okolicznych miejscowości.

2.Siedzibą Klubu jest gmina Jedlińsk.

§3

Klub posiada osobowość prawną i jest dobrowolną samorządną organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§4

Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§5

1.Klub jest członkiem Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

2.Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

3.Klub działa zgodnie z własnym statutem, regulaminami i uchwałami.

4.Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§6

Klub ma prawo używać logo, pieczęci, barw, flagi i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Klubu.

Rozdział II

Cel i środki działania

§7

Celem działalności Klubu jest krzewienie, popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych, stworzenie warunków do uprawiania sportu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

§8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.

2.Zrzeszenie członków, firm, instytucji i osób fizycznych chcących wspierać statutową działalność Klubu.

3.Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.

4.Propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych wśród zrzeszonych członków i ogółu społeczeństwa.

5.Prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej w celu podnoszenia umiejętności zawodników i zawodniczek trenujących w Klubie.

6.Organizowanie zawodów lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

7.Publikowanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych.

8.Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju sportu.

9.Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uczestników trenujących w Klubie.

10.Popularyzowanie higienicznego trybu życia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych uzależnieniami.

11.Zdobywanie środków finansowych i materialnych w celu intensyfikacji szkoleń i działań promocyjnych.

12.Prowadzenie własnej witryny internetowej jako środka informacji o działalności.

13.Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z Gminnym Klubem Sportowym „Jedlińsk”.

14.Inne działania realizujące cele statutowe.

§9

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków, sympatyków i wolontariuszy.

§10

Klub jest organizacją o celach niezarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§11

1.Działalność prowadzona przez Klub, wskazana w §8 ust. 1-14 jest działalnością nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.W celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pełnienia realizacji zadań, Klub może prowadzić działalność odpłatną w zakresie osiągnięcia celów statutowych.

§12

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.Członków zwyczajnych

2.Członków wspierających

3.Członków honorowych

§14

Członkiem zwyczajnym może zostać:

1.Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która popiera działalność Klubu i współdziała w realizacji jego zadań statutowych, zadeklaruję składkę członkowską oraz złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu.

2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może zostać członkiem Klubu na zasadach ogólnych.

§15

Członkiem wspierającym może zostać:

1.Osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.

2.Członkiem wspierającym osoba staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej i na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

3.Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Klubu.

4.Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z tym, że nie posiadają czynnego prawa wyborczego.

§16

Członkiem honorowym może zostać:

1.Osoba, która wniosła wkład w działalność i rozwój Klubu.

2.Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacenia składek członkowskich, mają prawa członków zwyczajnych poza czynnym prawem wyborczym.

§17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2.Zgłaszania wniosków do Zarządu dotyczących działalności Klubu.

3.Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4.Nosić symbole Klubu.

5.Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu za wyłączną zgodą Zarządu.

6.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§18

Do obowiązków członków Klubu należy:

1.Aktywne uczestniczenie w pracach Klubu i realizacji zadań statutowych.

2.Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

3.Dbać o mienie Klubu.

4.Przyczynianie się swoją postawą do wzrostu i roli znaczenia Klubu.

5.Regularne opłacanie zadeklarowanych składek członkowskich.

§19

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1.Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

2.Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a)Rażącego naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał organów Klubu.

b)W przypadku braku wywiązania się z zadeklarowanych składek członkowskich.

c)W przypadku braku wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń przez członka wspierającego Klubu.

 1. 3.Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

  4.Śmierci członka.

  5.Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

Władzami Klubu są:

1.Walne Zebranie Członków Klubu

2.Zarząd Klubu

3.Komisja Rewizyjna

§21

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów.

§22

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie i w przypadku ponownej liczby równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§24

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

§25

1.W Walnym Zebraniu udział biorą:

a)Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu.

b)Z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

 1. 2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§26

Do zakresu działań Walnego Zebrania Członków należy:

1.Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.

2.Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Klubu przedstawionych przez Zarząd.

3.Uchwalanie statutu Klubu oraz jego zmian.

4.Podejmowanie uchwał stwierdzających ustanie członkowstwa w Klubie.

5.Wybór i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7.Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub odmowy absolutorium Zarządowi.

8.Rozpatrywanie odwołań Klubu od decyzji Zarządu.

9.Udzielanie stosownych pełnomocnictw Zarządowi w sprawach majątkowych Klubu.

10.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

11.Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie planów pracy tych organów.

12.Podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego.

§27

1.Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na cztery lata.

§28

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd:

a)Z własnej inicjatywy.

b)Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c)Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy liczby członków Klubu.

 1. 2.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu powinien zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.

  3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§29

Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu powinno być doręczone jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§30

Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Drugi termin posiedzenia może odbyć się w tym samym dniu, co najmniej 20 minut później co należy podać w zawiadomieniu o posiedzeniu.

§31

W drugim terminie Walne Zebranie Członków Klubu może podjąć uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu zwykłą większością głosów.

§32

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje jego bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§33

1.Zarząd Klubu składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz.

4.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest co najmniej obecność trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

5.W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§34

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

1.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2.Kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.

3.Ustalanie wewnętrznej organizacji Zarządu.

4.Uchwalanie budżetu Klubu.

5.Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

6.Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie projektów działalności Klubu.

7.Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu.

8.Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Klubu.

9.Podejmowanie decyzji o sprawach członkowskich.

10.Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

11.Wymierzanie kar regulaminowych członkom.

12.Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu.

13.Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu.

14.Przyznawanie wyróżnień i nagród.

15.Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.

16.Prowadzenie dokumentacji Klubu.

17.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

18.Uchwalanie wysokości składek Klubu oraz innych świadczeń na rzecz Klubu.

§35

Prezes lub Sekretarz Zarządu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu pełnomocników osób prawnych – członków wspierających, a także inne osoby.

§36

Zarząd może ustanawiać Pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.

§37

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

4.Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

5.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

6.Komisja Rewizyjna działa według uchwalonego regulaminu.

§38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrolowanie statutowej działalności Klubu.

2.Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

3.Wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

4.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

5.Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.

§39

Komisja ma obowiązek przynajmniej raz w roku skontrolować działalność Klubu.

§40

1.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)Będące członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b)Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c)Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. 2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§41

Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Klubu, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców.

§42

Komisja składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdziała V

Sekcje Klubu

§43

1.Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań.

2.Działalnością sekcji kieruje Zarząd lub wyznaczeni przez nich kierownicy lub trenerzy.

3.Zasady działalności sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

§44

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz udzielenia kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§45

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, prawo wymierzenia następujących kar:

§Upomnienie

§Naga

§Zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy.

§Skreślenie z listy członków Klubu.

§46

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

§47

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

a)Składki członkowskie

b)Dotacje

c)Darowizny, zapisy i spadki

d)Dochody z ofiarności publicznej

e)Dochody z działalności statutowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami

f)Wpływy z imprez charytatywnych organizowanych przez Klub

§48

1.Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.

2.Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.

4.Majątek Klubu przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

§49

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza lub upoważnionych przez nich innych członków Zarządu.

§50

1.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.

2.Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3.Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Klubu.

4.Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§51

Rozwiązanie Klubu i zmiany Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§52

Uchwała o rozwiązaniu Klubu i zmianach statutu wymaga większości 2/3 głosów członków Klubu uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu.

§53

W razie niestawiennictwa połowy ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków Klubu obecnych na posiedzeniu.

§54

W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie od 3 do 5 osób.

§55

Pozostały po likwidacji majątek Klubu przekazany będzie na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu o likwidacji Klubu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§56

Treść statutu została uchwalona na Walnym Zebraniu Członków Klubu w Jedlińsku w dniu 18 kwietnia 1991r. z późniejszymi zmianami obowiązującymi od dnia 27 stycznia 2013r. w związku z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3/2013 z dnia 27 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz wpisania Gminnego Klubu Sportowego „Jedlińsk” do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?